Zapytaj asystenta o pomoc

Wybierz pytanie z listy

Witaj w Branżowej Szkole I Stopnia.

Jeśli masz jakieś pytania - wybierz interesujący Cię temat z listy.  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.

 

Uczniem szkoły branżowej może być każdy, kto jest absolwentem szkoły podstawowej oraz posiada jedno z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawności sprzężone,
 • niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Branżowa szkoła kształci w zawodach takich jak:

 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • kucharz ,
 • krawiec,
 • stolarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • asystent fryzjera,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • pracownik pomocniczy krawca,
 • pracownik pomocniczy stolarza.

Kandydat może kształcić się w dowolnie wybranym zawodzie pod warunkiem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Nauka w branżowej szkole pierwszego stopnia trwa trzy lata.

Zespół klasowy liczy nie więcej niż 16 osób i jest podzielony na grupy zawodowe,
w których realizowane jest kształcenie zawodowe.

Harmonogram pracy komisji ds. naboru publikuje Dyrektor Ośrodka na stronie www.sosw.torun.pl

Do szkoły branżowej uczeń może zostać przyjęty w trakcie roku szkolnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wykaz dokumentów, które kandydat składa do szkoły branżowej znajduje się na stronie http://www.sosw.torun.pl/start_pliki/rekrutacja_pliki/rekrutacja_Branzowa/Branzowa.html, w zakładce „Nabór”.

Druki dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych branżowej szkoły pierwszego stopnia dostępne są w sekretariacie Ośrodka oraz na stronie http://www.sosw.torun.pl/start_pliki/rekrutacja_pliki/rekrutacja_Branzowa/Branzowa.html, w zakładce „Nabór”.

Dokumenty do szkoły branżowej należy złożyć w sekretariacie Ośrodka. Sekretariat mieści się na parterze budynku szkoły.

Budynek szkoły mieści się w Toruniu, w dzielnicy Bielany, przy ulicy Żwirki  i Wigury 15 i 21

Z dworca autobusowego i kolejowego jest bezpośredni dojazd do szkoły.

Ze szkołą można skontaktować się osobiście w siedzibie szkoły lub telefonicznie pod numerem: 56 654 47 78.

Uczniowie dojeżdżający do szkoły spoza Torunia są uprawnieni do 78% zniżki na przejazdy kolejowe i autobusowe.

Do bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są:

 • uczniowie do 16. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością wydaną przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wydaną przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,

a ponadto uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miasta Toruń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na trasie szkoła – dom i miejsce praktyk zawodowych – dom,

lub posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oznaczone symbolami 01- U, 05 - R, 10 – N.

Pełnoletni opiekun, jadący z uczniem lub bez ucznia ma również uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach i dokumentach uprawniających do korzystania z bezpłatnych przejazdów można  uzyskać w szkole oraz w kasie biletowej Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ul. Sienkiewicza 24/26.

Obok budynku szkoły znajduje się internat, który jest integralną częścią Ośrodka.

Do internatu przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie zamieszkujący poza Toruniem. W przypadku wolnych miejsc, przyjmowani są wszyscy uczniowie wyrażający taką wolę.

Uczniowie spoza internatu mogą korzystać z posiłków na zasadach określonych w Regulaminie stołówki.

Wykształcenie zasadnicze branżowe uzyskuje się po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia oraz po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odbywa się  w szkole, a część praktyczna w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego w zawodach: kucharz, cukiernik oraz krawiec.

Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dobrowolne.

W przypadku nie zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można do egzaminu przystąpić ponownie.

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wymagana jest od absolwenta, w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny.

Dla uczniów klas trzecich, corocznie organizowane są próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole drugiego stopnia, w liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od drugiej klasy lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Nauka w szkole branżowej może trwać do ukończenia 24 roku życia.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły, w pracowniach zawodowych oraz poza szkołą - w zakładach pracy, hotelach, w Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

W szkole branżowej funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka.

Szkoła branżowa zapewnia szeroką pomoc specjalistyczną. Zatrudniony jest: pedagog, psycholog, logopeda.

Szkoła jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Do budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, jest winda oraz toaleta dla niepełnosprawnych. Możliwa jest również pomoc rodzicom w dowozie uczniów do szkoły.

Zapis na świadectwie brzmi: Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Toruniu.

Obowiązkiem każdego ucznia jest posiadanie własnego stroju ochronnego.

W szkole są dzienniki w wersji papierowej.

Od 20 lat, każdego roku grupa młodzieży uczestniczy w aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem nad morzem w Darłówku, w ośrodku „Gniewko”.

W szkole istnieją różnorodne koła zainteresowań np. Koło Turystyczno-Krajoznawcze im. Tony’ego Halika,  Młody Obywatel, Szkolne Koło Caritas, Klub Wolontariusza, Koło Komputerowe, Teatrzyk Profilaktyczny, Koło Dziennikarskie, Koło Kucharsko-Cukiernicze, dodatkowe zajęcia sportowe - tenis stołowy, piłka nożna, pływanie oraz Sekcja Olimpiad Specjalnych „Żwirki”.

Wszyscy uczniowie mają prawo do korzystania ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece.

W szkole branżowej nauczany jest język angielski.

W szkole odbywają się zajęcia dotyczące aktywizacji zawodowej we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

O stypendium może ubiegać się każdy uczeń szkoły, który zamieszkuje powiat toruński oraz uzyskał średnią ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie lub uzyskał średnią ocen powyżej 4,75, bardzo dobre zachowanie i jako uczeń z gminy Toruń ma osiągnięcia w konkursach i olimpiadach regionalnych.

Zestaw podręczników zalecanych do zakupu znajduje się na stronie Ośrodka (informacja przekazana zostanie przez Ośrodek), w zakładce „Rodzice”.

Tak, wnioski o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników można pobrać w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie (informacja przekazana zostanie przez Ośrodek), w zakładce „Rodzice”.

Zapraszamy na nasz fanpage na Facecbooku: https://pl-pl.facebook.com/Bran%C5%BCowa-Szko%C5%82a-I-Stopnia-w-SOSW-w-Toruniu-1956657941276397/ 

Łatwo znaleźć go również wpisując w wyszukiwarkę portalu nazwę szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia w SOSW w Toruniu.

 

Projekt „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego