O projekcie

Projekt „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” zakłada inwestycję w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej (uprzednio Zasadnicza Szkoła Zawodowa) wchodzącej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu (KPSOSW). Kształcenie zawodowe w KPSOSW kierowane jest do młodzieży, która ukończyła gimnazjum i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz autyzmem (w tym zespołem Aspergera).

Na potrzeby poprawy warunków kształcenia specjalnego zawodowego w budynku szkoły zmodernizowane zostaną pracownie i warsztaty szkolne dla zawodów: kucharz i cukiernik, natomiast w wyniku nadbudowy budynku internatu utworzone zostaną nowe pracownie i warsztaty dla zawodów: fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec. Ponadto w obu budynkach KPSOSW zmodernizowane zostaną również inne pomieszczenia, w których realizowane jest kształcenie zawodowe. Projekt obejmuje także prace związane z zagospodarowaniem terenu, przebudowę sieci.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni/warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z opracowanej diagnozy posiadanego wyposażenia oraz zapotrzebowania na wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w KPSOSW.

Ww. inwestycja realizowana jest w ramach kompleksowego projektu inwestycyjnego w KPSOSW obejmującego rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków szkoły oraz internatu, a także prace zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.

Organem prowadzącym dla KPSOSW jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Beneficjent projektu.

Okres realizacji projektu: III 2017 r. – I 2021 r.

Cele projektu:

- poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zaw. dla 118 uczniów szkoły zawodowej wchodzącej w skład KPSOSW w Toruniu poprzez zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów/pracowni kształcenia zaw. w okresie do 01.2021 r.

- podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej w zakresie 13 pracowni do zajęć nowych technik i technologii stosowanych w branży w okresie do 01.2021 r.

 

Skutkiem realizacji ww. celów są nast. produkty i rezultaty:

Wskaźniki Produktu:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zaw. – 1 szt.

Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia prakt. – 13 szt.

Wskaźniki rezultatu:

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) – 160 os.

Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia prakt. – 118 os.

Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zaw. – 160 szt.

Wartość projektu: 20 671 473,90 zł, z czego wydatki kwalifikowane stanowią: 8 911 681,69 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 7 574 929,43 zł.

 

Projekt - Artyści w zawodzie

Projekt „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego