O szkole

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Branżowej I Stopnia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego z niżej wymienionych orzeczeń, z uwagi na:

 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawności sprzężone,
 • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję,
 • autyzm, w tym zespół Aspergera.

 Kształcenie w szkole może trwać do ukończenia 24 roku życia.

 Nauczane zawody:

 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • krawiec,
 • stolarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • asystent fryzjera,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • pracownik pomocniczy krawca,
 • pracownik pomocniczy stolarza.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły w pracowniach zawodowych, oraz poza szkołą: w zakładach pracy, hotelach, w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Uczniowie szkoły i absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Egzaminy zawodowe odbywają się w ośrodkach egzaminacyjnych. Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego w zawodach: kucharz, cukiernik, krawiec.

Szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój.  Organizowane są różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, w tym:

 • koła zainteresowań: Koło Turystyczno-Krajoznawcze im. Tony’ego Halika, Młody Obywatel, Szkolne Koło Caritas, Klub Wolontariusza, Koło Komputerowe, Teatrzyk Profilaktyczny, Koło Dziennikarskie, Koło Kucharsko-Cukiernicze,
 • zajęcia sportowe: tenis stołowy, piłka nożna, pływanie, Sekcja Olimpiad Specjalnych „Żwirki”,
 • wycieczki rekreacyjne, krajoznawczo-turystyczne i rehabilitacyjne,
 • wyjścia do kina, teatru, na występy i koncerty,
 • warsztaty artystyczne.

W Kujawsko – Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  funkcjonuje internat. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie  spoza Torunia, a w przypadku wolnych miejsc, uczniowie wyrażający taką wolę.

 

Projekt „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego